Rotunda Sv. Petra a Pavla ...bývalá Stará Plzeň

Návštěvní řád

            Návštěvní řád hradiště Hůrka ve Starém Plzenci

Slovanské hradiště Hůrka ve Starém Plzenci bylo prohlášeno za národní kulturní památku v roce 1978 Usnesením vlády č. 70 ze dne 24. února a statut NKP byl znovu potvrzen Nařízením vlády č. 147/1999 Sb., ze dne 16. června 1999. Celý areál podléhá ochraně vyplývající z ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.

 

Článek 1 - Návštěvní doba

 

1.Areál hradiště Hůrka je volně přístupnou lokalitou. Její součást tvoří mimo jiné viditelné pozůstatky základů kostelů sv. Vavřince a sv. Kříže.

2.Interiér nejstarší zachovalé nadzemní stavby rotundy sv. Petra a Pavla je přístupný veřejnosti v době od května do září vždy první sobotu v měsíci od 13:00 do 16:00 hodin. Prohlídky mimo otevírací dobu pro skupiny (min. 6 osob) je nutné dohodnou předem s vedením K-Centra, městská knihovna ve Starém Plzenci.

3.Změna otevírací doby je možná pouze ze závažných důvodů a musí být schválena Radou města Starého Plzence.

 

Článek 2 – Vstupné

 

Za prohlídku se platí vstupné, které schválila Rada města Starého Plzence usnesením č. 193 dne 26.04.2017.

 

Zpřístupnění rotundy pro veřejnost od května do září vždy první sobotu v měsíci od 13:00

do 16:00 hodin je zdarma.

Ceník vstupného do rotundy sv. Petra a Pavla pro skupiny (min. 6 osob) mimo otevírací dobu
  • plné (dospělí) 50,- Kč/osoba
  • snížené (děti 6 -15 let, studenti do 26 let, senioři nad 65 let a invalidé) 30,- Kč/osoba

Děti do 6 let mají vstup zdarma.

Vstupné je možné uhradit bezhotovostně na základě faktury vystavené městem Starý Plzenec, případně hotově v infocentru Smetanova 932, Starý Plzenec.

 

Článek 3 – Prohlídka kulturní památky

 

  1. Příslušní vedoucí hromadných návštěv, stejně jako osoby doprovázející děti, odpovídají za přiměřené a bezpečné chování jak návštěvníků, tak dětí.
  2. Návštěvníkům není dovoleno vstupovat do prostoru rotundy se psy. Volné pobíhání psů po celém areálu Hůrka není povoleno. Případné znečištění způsobené psími exkrementy odstraní majitel psa neprodleně.
  3. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy.

 

Článek 4 – Ochrana kulturních památek a bezpečnost provozu

 

  1. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků ochrany objektu bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je neprodleně objekt opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.
  2. Osobám důvodně podezřelým z opilosti nebo z požití omamných látek je vstup do objektu zakázán.
  3. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt rotundy a celý areál národní kulturní památky Hůrka a jiný majetek v areálu objektu, zejména je zakázáno:

a)kouřit v prostorách objektu, manipulovat s otevřeným ohněm a světlem v celém areálu této národní kulturní památky,

b)rušit hlukem (hudbou, křikem, používáním tranzistorových přijímačů, hlasitými projevy a podobnou činností) ztěžovat návštěvníkům prohlídku,

c)odhazovat odpadky na jiná místa než je určeno - na odpadky jsou u objektu rotundy k dispozici odpadkové koše,

d)poškozovat a ničit informační tabule naučné stezky Starý Plzenec,

e)ničit přírodu a prostředí v celém areálu této národní kulturní památky,

f)jinak narušovat klid a pořádek.

4.   Při zjištění poškození objektu, jeho součástí, vystavených předmětů a informačních tabulí bude viníkovi uložena ve smyslu platných předpisů náhrada nákladů za způsobenou škodu včetně pořádkového postihu.

 

Článek 5 –Závěrečná ustanovení

 

1.Přání, pochvaly, stížnosti a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně nebo ústně u provozovatele této kulturní památky - Město Starý Plzenec, K-Centrum, Smetanova 932, tel: 377 183 662, 377 183 659, e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz.

  1. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 26. dubna 2017 a současně se ruší dosavadní návštěvní řád.

 

Bc. Vlasta Doláková, v.r.                                                                 Eva Vlachová, v.r.

starostka města                                                                                 vedoucí org. složky

Starý Plzenec                                                                                    K-Centrum, městská

                                                                                                          knihovna Starý Plzenec


Rotunda